16.10.18: Praha vs. Hopsi

16.10.18: Praha vs. Hopsi